About Me

My photo
Five faces of shivam are Easanam,Thathpurusam, Agoram, Vamadheyam, Sathyojatham. Meikanda Shasthram says three types of worship. *Arupa {Niskala} - formless[empty]. *Rupa {Sakala} - means forms of worship,fully manifested[Natarajar]. *Rupa Arupa {Niskalasakala} -formless form[Sivalingam]. Sarvam Shiva Mayam

Sunday, May 3, 2009

panniru jyothirlingams

12 Jyothir Linga Temples
 1. Rameshwaram - Tamilnadu
  Sri Ramanathar and Sri Parvathavarthini amman
 2. Sailam Malligarjunar - Andhrapradhes
 3. Somanatham - Gujarath
 4. Mahakalam - Bihar
 5. Omkaram -
 6. Vaithyanatham
 7. Beema Sankaram
 8. Nageshwaram - Gujarath
 9. Visweshvaram - Uttharpradesh
 10. Kusmesweshvaram
 11. Thriyambakeshvaram
 12. Ketharam

No comments:

Post a Comment